Preview Mode Links will not work in preview mode

בריאות אושר וכושר

פודקסט הבריאות של סער בויום

Sep 30, 2021

כיצד הכושר הינו המפתח לאושר? מה עדיף - אירובי או אנאירובי? 

מחקר חדש שמדגים את הקשר בין אימוני התנגדות עצימים ושיפור היכולות הקוגניטיביות יתן לנו את המוטיבציה הנכונה.

איזה...


Sep 3, 2021

מה הקשר בין מתכות כבדות וסרטן? כיצד אותן מתכות כבדות משפיעות על בריאות ילדנו?

00:00-00:22 - דבר פתיחה, פתיח ומתחילים

0:22-1:50-הצגת המחקר , המעורבים ופרסומו במדיה.

3:50-1:50- מסקנות - זיהום...